Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden bij het uitvoeren van werken door Reno-Lifting-Construct BV met kraanwagen, renovatie of eender welke opdracht

(Door het ondertekenen van dit document, verbindt de koper zich aan de normen van Reno-Lifting-Construct BV, welke hieronder zijn aangegeven)

.Kraanwagen dient op vlakke/vaste ondergrond te kunnen staan bij het uitvoeren van de werken.

.Klant brengt ons vooraf op de hoogte van eventuele rioleringsbuizen, waterputten, enz… alvorens aanvang van de werken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan omgevingselementen of personen tijdens uitvoering van de werken.

.Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele signalisaties op de openbare weg/stoep of waar het verkeer hinder zou kunnen ondervinden tijdens het uitvoeren van onze werken.

.De kraanwerken zullen uitgevoerd worden zoals aangegeven door de klant.

.Voor particulieren: factuur dient ter plaatse contant betaald te worden na uitvoering van de werken.

.Voor bedrijven in onderaanneming: binnen de 8 dagen na factuurdatum.

.Klant licht ons vooraf voldoende in over het gewicht, lengt, grootte en soort materiaal waarvoor de kraanwagen wordt gevraagd, alsook war dit dient geplaatst te worden, plan of foto’s worden bijgevoegd.

.Indien onze werken uitlopen en hierdoor andere werken vertraging oplopen, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze vertragingen.

-Glaslatten dienen aan de buitenkant geplaatst te worden als het gewicht van het glas meer dan 400kg bedraagt. Vooraf dient afgesproken te worden indien glas + raam in één geheel dient geplaatst te worden.

-De prijs van de huur van de vrachtwagen, zal steeds als voorschot gefactureerd worden. Indien wij de betaling van de voorschotfactuur niet ontvangen hebben 48u voor de geplande uitvoering van de werken, kan de opdracht door ons geannuleerd worden zodat een andere opdracht kan worden aangenomen. Er zal een schadevergoeding van 250 euro gefactureerd worden.

.Wanneer de opdracht wordt geannuleerd minder dan 48u voor de afgesproken uitvoering, zal het verhuurbedrag/voorschotfactuur niet worden terugbetaald.

.Er dient steeds voldoende ruimte voorzien te worden voor het plaatsen van de kraanwagen, steeds in de veronderstelling dat de 4 zijdelingse poten kunnen opengezet worden. Parkeergelegenheid over 15m en een breedte van ongeveer 7.5m dienen in acht genomen te worden. Hier dient de klant zelf vooraf de nodige aanvragen voor te doen aan de bevoegde instellingen indien dit verkeershinder zou kunnen geven. Indien hier, door het niet voldoende aanbrengen/aanvragen van signalisatie, verkeersboetes uit voorvloeien, zullen deze aan de klant worden doorgerekend.

.Klachten betreffende de factuur, moeten ons per aangetekende brief worden medegedeeld binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn worden alle opgenomen gegevens en voorwaarden als uitdrukkelijk aanvaard.

.Wij houden ons het recht de waren te factureren naarmate de leveringen, zelfs indien zij gedeeltelijk zijn.

.Een klacht vanwege de koper betreffende de werking van het materiaal, vrijstelt hem niet van de betaling op de vervaldag. In dit geval reserveren wij ons het recht alle leveringen en werken te stoppen tot wanneer de betaling geschiedt en dit zonder voorafgaande verwittiging.

.Het niet betalen van een voorschot of de prijs volgens de stipulatie in de contracten op de aangewezen en overeengekomen datum, maakt de totale schuld onmiddellijk opeisbaar.

.De betaling per aanvaarde wissel maakt geen uitzondering of afwijking aan voorgaande verkoopsvoorwaarden, in het bijzonder voor wat de toepassing betreft van de strafbepaling.

.Indien er prijsverhogingen op de materialen optreden en dit na datum van het opmaken van de offerte, dienen deze door de klant aanvaard te worden na voorlegging van bewijsdocumenten door ons of de fabrikant.

.Wanneer de dubbele isolerende beglazing binnen de 10 jaar, onder de normale gebruiksomstandigheden, aan dampt, zal deze eenheid na controle door de fabrikant opnieuw aangeleverd worden. Zowel de verplaatsings- als de plaatsingskosten zijn ten laste van de eigenaar. Thermische breuken vallen niet onder garantie, alsook kleine gebreken.

.Duidelijk zichtbare schade aan schrijnwerk of beglazing, dienen ons binnen de 8 dagen na plaatsing ervan, schriftelijk bevestigd te worden, nadien worden deze niet meer aanvaard. Schade/gebreken te bekijken volgens norm WTCB.

.Bij het uitbreken van bestaand schrijnwerk en plaatsen van het nieuwe schrijnwerk of glas, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan muren, arduin of binnentabletten.

.Wij voorzien 1 jaar waarborg na factuurdatum op het bijregelen van scharnieren, sloten, motoren rolluiken.Na deze termijn zal hiervoor dienen betaald te worden per uur + verplaatsingskosten.

.Kleurafwijkingen tussen verschillende materialen zijn mogelijk en worden toegestaan tot bepaald percentage (norm WTCB)

.Alle incasseringskosten vallen ten laste van de klant. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder schriftelijke ingebrekestelling een verhoging van 15% per maand vanaf factuurdatum worden aangerekend.

.Bij het bedrag van niet-betaalde factuur op de vervaldag, zonder geldige of gemotiveerde reden, zal eveneens zonder ingebrekestelling een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 12%met een minimum van 50 euro verschuldigd zijn.

.In geval van geschillen, is alleen de handelsrechtbank van Oudenaarde bevoegd.

.Alleen de vooraf doorgekregen beschreven opdracht, zal uitgevoerd worden. Wijzigingen dienen ons vooraf en schriftelijk meegedeeld te worden.

.Bestellingen of gedeelten worden niet teruggenomen.

.Onze waarborgen zijn beperkt tot deze die werden toegestaan door onze leveranciers.

.De goederen blijven eigendom van Reno-Lifting-Construct BV zolang de facturen niet voldaan zijn.

.Alle leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting medegedeeld en vormen geen enkele verbintenis in hoofde van de verkoper. Het te laat leveren kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot het verbreken van het contact.

.Wijzigingen tov de reeds ondertekende offerte worden enkel aangenomen na schriftelijk verzoek en bevestiging door ons. Telefonische wijzigingen worden niet aanvaard.